Aktiviti Kaum Wanita Dalam Pandangan Islam

Penulis: Farisha Aris

Dalam Islam, setiap aktiviti yang dilakukan oleh lelaki dan wanita dikaitkan dengan hukum syarak, sama ada wajib, haram, mandub, mubah atau makruh. Lelaki dan wanita diberikan keistimewaan dan kelebihan masing-masing oleh Allah SWT sesuai dengan fitrah mereka. Oleh itu, terdapat perbezaan dalam aktiviti yang dilakukan oleh lelaki dan wanita, yang sejajar dengan fitrah masing-masing.

Misalnya, dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara, aktiviti ini diwajibkan ke atas lelaki. Begitu juga dalam aspek pengasuhan anak, kewajipan ini ditetapkan bagi wanita. Syarak menetapkan kewajipan yang bersesuaian dengan fitrah lelaki dan wanita. Lelaki yang memiliki fitrah pemimpin, tegas, kuat, berani, dan lasak diberikan kewajipan yang sesuai dengan fitrah mereka, begitu juga dengan wanita yang memiliki fitrah yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan kecerdasan emosi.

Sesungguhnya, Allah SWT sebagai pencipta manusia Maha Mengetahui keadaan setiap ciptaan-Nya. Oleh itu, kita seharusnya taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya dan tidak melanggar batas syariat, baik itu hukum-hukum yang khusus untuk lelaki, wanita, ataupun hukum-hukum umum bagi manusia.

Dalam hal ini, usaha untuk menyangkal tanggung jawab wanita dengan alasan persamaan hak antara lelaki dan wanita, atau usaha untuk mengelirukan masyarakat dengan mengatakan bahawa tanggung jawab wanita hanya sebatas melayani suami, merupakan kekeliruan yang tidak berasas. Semua usaha tersebut jelas melanggar batas syariat dan termasuk tindakan yang merosakkan institusi keluarga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: “Dan tidaklah layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata[TMQ al Ahzab[33]: 36].

Aktiviti Utama Seorang Wanita

Syariat Islam menetapkan bahawa wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga (ummun wa rabbat al-bayt), dan inilah aktiviti utama bagi kaum wanita. Oleh itu, wanita diberikan hukum yang sesuai dengan kedudukan mereka, seperti berkaitan dengan kehamilan, melahirkan (wilâdah), penyusuan (radhâ‘ah), pengasuhan (hadhânah), penyusuan, pengasuhan, dan masalah ‘iddah. Aktiviti-aktiviti ini hanya diberikan kepada wanita dan tidak kepada lelaki.

Justeru, perlu difahami dengan jelas bahawa walaupun wanita memiliki banyak aktiviti dan pelbagai taklif, namun aktiviti utama yang wajib bagi mereka adalah menjadi ibu (al-umûmah/motherhood) dan mendidik anak-anak. Oleh itu, syariat Islam membenarkan wanita yang sedang hamil atau menyusui untuk berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadan. Selain itu, syariat juga melarang lelaki untuk melakukan perjalanan jauh bersama anaknya jika ibu masih mengasuh anak tersebut. Semua ini bertujuan untuk menyempurnakan aktiviti utama wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (ummun wa rabbat al-bayt).

Aktiviti Lain Seorang Wanita

Allah SWT telah menciptakan wanita agar lelaki cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan agar lelaki (suaminya) boleh memperoleh keturunan dan anak daripadanya. Allah SWT berfirman:“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (TMQ an-Nahl [16]: 72).

Namun begitu, wanita juga diberikan kebebasan untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti kehidupan umum selain dari aktiviti mereka dalam kehidupan khusus. Allah SWT membenarkan wanita untuk menyebarkan dakwah dan menuntut ilmu. Wanita juga boleh terlibat dalam transaksi jual beli, kontrak pekerjaan (ijârah) dan perwakilan (wakâlah). Namun, wanita dilarang berdusta, berlaku curang, dan berkhianat, sebagaimana juga larangan tersebut kepada lelaki.

Allah SWT juga membenarkan wanita untuk terlibat dalam aktiviti pertanian, industri, perdagangan, serta melakukan pelbagai transaksi (akad) dan memiliki dan mengembangkan harta yang dibolehkan oleh syariat. Wanita boleh melakukan pelbagai urusan kehidupan, seperti menjadi rakan kongsi dalam syirkah (kerjasama) yang syarie, menjadi pegawai, mengupah pekerja, menyewakan sesuatu, dan melakukan semua bentuk muamalat yang lain. Semua ini sesuai dengan seruan Allah SWT yang umum dan tidak ada larangan khusus yang ditujukan kepada wanita.

Penutup

Sebagai wanita Islam, kita perlu mengutamakan aktiviti yang menjadi kewajipan kita. Wanita Muslim perlu bijak dalam menyusun aktiviti mereka untuk memastikan kewajipan utama seperti menjadi ibu pengurus rumah tangga, isteri, penuntut ilmu, berdakwah, dan melaksanakan kewajipan yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah menjadi keutamaan sehari-hari. Selepas itu, wanita boleh melibatkan diri dalam aktiviti sunat dan harus tanpa mengabaikan kewajipan utama mereka yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam mengatur aktiviti wanita agar selaras dengan syariat Islam. Wallahu a’lam.