Diskusi Umum: Kos Sara Hidup Mahal, Rakyat Makin Tersepit!

DISKUSI UMUM

Tajuk: Kos Sara Hidup Mahal, Rakyat Makin Tersepit!
Peyampai: Saudara Khairul Effendy (AJK Pusat HTM)
Tarikh: 10 Mac 2016 (Khamis)
Waktu: 9.00 malam
Tempat: Khilafah Centre (KL)

DU2016-khairuleffendy