Hadis Hak Jiran dan Tetamu

Hak Jiran Tetangga dan Tetamu

 

    Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhriat hendaklah memuliakan jiran tetangganya. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat hendaklah memuliakan tetamunya
 (HR Ashhab at-Tis’ah dan lainnya).

Hadis ini bersumber dari penuturan empat orang Sahabat: Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik dan Abu Syuraih. Abu Syuraih adalah Khuwailid bin Amru al-Khuza’i al-Ka’bi, salah seorang Sahabat besar, meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah.

Makna Hadis

Man kâna yu’minu biLlâh wa al-yawm al-âkhir maknanya: siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya dan beriman bahwa dia akan diberi balasan atas semua perbuatannya, maka hendaklah melakukan perkara-perkara yang disebutkan di atas (lihat: Ibn Hajar, Fath al-Bârî).

Pertama: falyaqul khayran aw liyashmut—dalam riwayat lain liyaskut—(hendaklah berkata yang baik atau diam). Berkata yang baik adalah yang diredhai oleh Allah SWT. Jika bukan yang khayr (baik), maka hendaklah diam. Dalam hal ini, banyak bercakap tentang kebaikan semestinya bukanlah hanya boleh, malah sebenarnya ianya merupakan perintah seperti: menyuruh manusia bersedekah atau lebih umum agar membelanjakan harta di jalan kebenaran dan kebaikan; menyuruh kemakrufan; atau mewujudkan perdamaian di antara manusia seperti peringatan Allah “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia” (TQM an-Nisa’ [4]: 114); mencegah kemungkaran, saling menasihati dalam kebenaran, ketakwaan, kesabaran dan segala kebaikan lainnya.

Kedua: falyukrim jârahu (hendaklah memuliakan jiran tetangganya). Dalam riwayat lain:falyuhsin ilâ jârihu (hendaklah berperilaku baik kepada jiran tetangganya) dan falâ yu’dzi jârahu(hendaklah tidak menyakiti jiran tetangganya). Di dalam al-Quran, Allah memerintahkan berbuat baik kepada jiran tetangga, baik yang dekat mahupun yang jauh.
 
“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan ibnu sabilr, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (TQM an-Nisa’ [4]: 36).

Ibn Hajar dalam Fath al-Bârî menyatakan:
Memuliakan, berbuat baik dan tidak menyakiti jiran tetangga itu dijelaskan dalam banyak hadis. Ath-Thabarani mengeluarkan hadis dari Bahz bin Hakim, dari bapanya dari datuknya; al-Kharaithi dalam Makârim al-Akhlâq, dari hadis Amru bin Syuaib, dari bapanya dari datuknya; Abu asy-Syaikh dalam Kitâb at-Tawbîkh dari hadis Muadz bin Jabal: Mereka (para Sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa hak jiran tetangga ke atas jiran tetangganya?” Rasul menjawab, “Jika dia minta untuk berhutang denganmu, hendaklah engkau berinya. Jika meminta bantuan, hendaklah engkau bantu. Jika sakit, hendaklah engkau jenguk. Jika dia memerlukan, hendaklah engkau beri. Jika jatuh miskin, hendaklah engkau bantu. Jika dia mendapat kebaikan, hendaklah engkau ucap selamat. Jika dia ditimpa musibah, hendaklah engkau turut mengasihani (bertakziah). Jika dia meninggal, hendaklah engkau menghantar jenazahnya ke perkuburan. Jangan meninggikan bangunan melebihi bangunannya sehingga menghalangi angin darinya, kecuali dengan izinnya. Jangan mengganggunya dengan aroma masakanmu, kecuali engkau memberinya (berilah walau sedikit). Jika engkau membeli buah, maka hadiahi dia, dan jika engkau tidak melakukannya, maka masukkan dengan sembunyi-sembunyi dan jangan engkau biarkan anakmu keluar lalu membuat anaknya marah (karena menginginkannya).” Redaksinya saling berkaitan dan jalur periwayatannya kebanyakan merujuk kepada Amru bin Syuaib. Dalam hadis penuturan Bahzu bin Hakim dinyatakan, “Jika dia menjadi lemah, maka engkau tutupi dia.” Sanad-sanadnya lemah (wâhiyah), tetapi pelbagai jalur periwayatannya menunjukkan hadis tersebut memiliki asal.”

Ketiga: falyukrim dhayfahu (hendaklah memuliakan tetamunya). Memuliakan tetamu itu di antaranya dengan menampakkan kegembiraan kepadanya; berkata-kata baik kepadanya; serta memberi makanan, menyediakan tempat istirehat dan apa yang dia perlukan tanpa tuan rumah merasa terbeban. Termasuk memuliakan tetamu itu adalah dengan melayaninya sendiri (selaku tuan rumah), bukan dengan menyuruh orang lain.
Tentang memuliakan tamu ini Rasul saw. juga bersabda:

 

Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat hendaklah dia memuliakan tetamunya, jâizatahu adalah sehari semalam, dan bertamu itu tiga hari, lebih dari itu adalah sedekah kepadanya dan tidak halal tetap berdiam di situ hingga tuan rumah mengeluarkannya(HR al-Bukhari dan Muslim).

Jâizatahu iaitu penghormatan dengan menjamu tetamu dengan hidangan yang lebih istimewa dari kebiasaan tuan rumah . Waktunya adalah sehari semalam. Sementara itu, waktu bertamu (menjadi tetamu) adalah tiga hari. Dua hari berikutnya memuliakan tetamu dilakukan dengan menjamunya dengan apa yang ada tanpa harus bersusah-payah atau memaksakan diri. Maknanya, menjamunya cukup dengan makanan seperti yang biasa dimakan oleh tuan rumah. Adapun selepas tiga hari maka menjamu dan menyediakan keperluan tetamu itu terserah pada kerelaan tuan rumah.

Namun, seseorang tidak boleh bertamu lebih dari tiga hari, sebab hadis di atas menyebutkan lâ yahillu (tidak halal); kecuali atas permintaan, keinginan, izin atau persetujuan dari tuan rumah. Hal ini diambil dari mafhûm al-mukhâlafah dari frasa hattâ yukhrijahu. Selain itu juga tidak sampai menyusahkan atau membebani tuan rumah. Ini diambil dari mafhûm al-mukhâlafah sabda Rasul saw.: hattâ yu’tsimahu berikut:
 

“Bertamu itu tiga hari dan jâizatahu (pengutamaannya) adalah sehari semalam. Tidak halal bagi seorang lelaki Muslim mendiami di rumah saudaranya hingga membuatnya berdosa.” Mereka (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana membuatnya berdosa?” Rasul saw. menjawab, “Berdiam di rumahnya, sementara ia tidak mempunyai sesuatu untuk menjamu tetamu itu (HR Muslim).
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurahman]

SUMBER: HADIS PILIHAN AL-WAIE NO.126 , FEBRUARI 2011
http://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/27/hak-tetangga-dan-tamu/