Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Soalan:

Dalam masyarakat kita, terutamanya golongan yang digelar oleh Barat sebagai  ‘ golongan tradisionalis’ (ahli tradisi), istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup popular di kalangan mereka. Sayang sekali, istilah ini tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang timbul kerana masing-masing mengaku sebagai Ahlus Sunnah dan menuduh golongan yang selain daripada Ahlus Sunnah dengan pelbagai tuduhan (bahkan ada yang dituduh sesat) hanya kerana perbezaan dalam masalah-masalah furu‘iyyah (cabang). Jika demikian, siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah?

Jawapan:

Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara harfiahnya (bahasanya) bermaksud orang yang berpegang dan mengikuti tuntunan (bimbingan) dan kelompok Nabi SAW. Ini adalah kerana, secara harfiahnya, perkataan sunnah bermaksud thariqah (tuntunan), maslak (laluan yang dilalui) dan mawrid (sumber air). [1] Ia juga bererti  thariqah mahmudah mustaqimah (tuntunan yang terpuji dan lurus). Oleh kerana itu, seseorang yang disebut sebagai Ahlus Sunnah adalah orang yang menjadi pengikut tuntunan yang terpuji dan lurus [2]. Mereka inilah yang juga disebut sebagai ahl al-haq (pengikut kebenaran) yang berlawanan daripada maksud ahl al-ahwa’ (pengikut hawa nafsu) [3].

Ahlus Sunnah juga bermaksud orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berlawanan daripada maksud ahl al-bid‘ah (pengikut bida’ah). Penggunaan istilah Ahlus Sunnah kemudian mengalami perubahan setelah istilah ini digunapakai oleh Ahli Kalam (mutakallimin) sehingga ia membawa kepada tujuan untuk mengiktiraf tiga kumpulan pengikut iaitu Maturidi, Asy’ari, Thahawi, dan ditambah dengan Salafi (pengikut Ibn at-Taimiyah). Profesor Rawwas Qal’ah Ji  di dalam Mu‘jam Lughat al-Fuqaha’ menyatakan bahawa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang di dalam akidahnya terikat dengan al-Quran dan as-Sunnah, bukan kepada pandangan para ahli falsafah. Mereka dirujuk kepada tiga kumpulan iaitu para pengikut Maturidi al-Hanafi (wafat 333 H), para pengikut Asy’ari (wafat 330 H) dan pengikut Salafi yang digagas oleh Ibn Taimiyah (wafat 728 H) [4].

Sebab itulah istilah Ahlus Sunnah telah mengalami perpindahan daripada istilah umum yang asalnya untuk semua orang (termasuk semua mazhab yang mengikuti tuntunan Nabi SAW dan para sahabat) menjadi istilah khas (khusus) yang hanya dibatasi untuk mazhab tertentu dalam akidah, fiqh dan siyasah (politik). Dalam teori usul fiqh, istilah tersebut boleh dikategorikan sebagai haqiqah ‘urfiyyah (hakikat kebiasaan). Ada juga yang khas atau terdapat kebiasaan tertentu seperti halnya kebiasaan ahli kalam, sehingga istilah tersebut disebut sebagai haqiqah ‘urfiyyah khashah ‘inda al-mutakallimin (hakikat kebiasaan secara khusus golongan ahli kalam). Namun, ada juga yang bersifat ‘ammah atau umum, sehingga boleh disebut sebagai haqiqah ‘urfiyyah ‘ammah (hakikat kebiasaan umum).

Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan bahawa sifat orang Mukmin yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah:

“Sesiapa sahaja yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT, tiada sekutu bagiNya, serta Muhammad SAW adalah hamba dan RasulNya. Dia juga mengakui semua yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, tidak ada sedikitpun keraguan dalam keimanannya. Dia tidak mengkafirkan satu pun orang yang masih bertauhid kerana sesatu dosa (yang dibuat). Dia mengharapkan semua perkara yang hilang daripadanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan menyerahkan urusannya hanya kepadaNya. Dia meyakini bahawa apa sahaja yang berjalan menurut qadha’ dan qadar Allah, semuanya mempunyai baik dan buruknya. Dia juga mengharapkan kebaikan untuk umat Muhammad dan mengkhuatiri keburukan menimpa mereka. Tidak seorang pun umat Muhammad masuk syurga dan neraka kerana amal kebaikan yang dilakukannya dan amal dosa yang dilakukannya, sehingga Allah SWTlah yang memasukkan makhlukNya sebagaimana yang Dia kehendaki. Dia mengetahui hak orang salaf (terdahulu) yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai NabiNya. Dia mendahulukan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta mengakui hak Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail atas para sahabat yang lain. Merekalah sembilan orang yang telah bersama-sama Nabi SAW berada di atas Gunung Hira’. Dia menceritakan keutamaan mereka dan menahan diri terhadap apa yang mereka perselisihkan sesama mereka. Dia solat ‘Idul Fitri dan Adha, Khauf, solat berjamaah dan Jumaat bersama semua pemimpin, baik yang taat mahupun yang zalim. Dia mengusap kedua-dua kasutnya semasa bermusafir ataupun tidak, mengqasarkan solat ketika bermusafir. Dia mengimani al-Quran sebagai kalam Allah (perkataan Allah), dan ia diturunkan, bukan makhluk. Dia meyakini bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan, boleh bertambah dan berkurangan. Dia meyakini juga bahawa jihad tetap berlangsung sejak Allah mengutus Muhammad SAW sehingga generasi terakhir yang memerangi Dajjal, ketika mana tidak akan ada yang mampu mencelakakan mereka termasuk kezaliman orang yang zalim. Dia menyatakan bahawa jual-beli halal sehingga Hari Kiamat sesuai dengan hukum Kitab dan Sunnah. Dia solat jenazah dengan empat takbir dan menguruskan umat Islam dengan baik. Dia tidak melakukan penentangan terhadap mereka dengan pedang anda. Jangan berperang kerana fitnah. Tinggallah di rumah Allah. Dia mempercayai azab kubur, mengimani Malaikat Munkar dan Nakir, meyakini adanya telaga, syafaat, meyakini bahawa orang-orang yang mempunyai tauhid akan keluar dari neraka setelah mereka diuji, sebagaimana sejumlah hadis telah menyatakan hal ini daripada Nabi SAW. Kita mengimaninya, dan tidak perlu banyak contoh untuk semuanya tadi. Inilah yang disepakati oleh para ulama dari pelbagai penjuru dunia.” [5]

Dengan demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sama atau bukan khusus untuk mazhab tertentu, tetapi sebaliknya ia untuk sesiapa sahaja yang memenuhi kriteria di atas. Maksud daripada Imam Ahmad di atas, menurut Qadhi Iyadh, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sesiapa sahaja yang meyakini mazhab ahli hadis. Menurut Ibn Abd al-Barr, mereka (Ahlus Sunnah) adalah para ahli hadis dan fiqh. [6] Bahkan menurut Ibn Hajar, mereka adalah semua ahli ilmu syariah. [7] An-Nawawi juga menyatakan bahawa boleh jadi kumpulan ini berselerakkan dalam kepelbagaian ragam kaum Muslimin. Ada yang pemberani dalam pasukan perang, ada yang ahli fiqh, ahli hadis, zuhud dan orang-orang yang memerintah kepada kemakrufan serta mencegah kemungkaran, ada juga ahli kebaikan yang lain. Tidak semestinya mereka semua berkumpul di sesuatu tempat tertentu (serentak). Sebaliknya, mereka boleh jadi berselerakkan di pelbagai belahan bumi. [8]

Wallahu a’lam.

Nota Kaki:

[1]    Ibn Manzhur, Lisân al-’Arab, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., XIII/226.
[2]    Ibid, 226.
[3]    Al-Jurjani, At-Ta‘rifât, Dar al-Bayan li at-Turats, ed. Ibrahim al-Abyari, t.t., 57-58.
[4]    Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Ji, Mu‘jam Lughât al-Fuqahâ’: ‘Arabi-Injelizi-Ifrinji, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hlm. 76.
[5]    Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad, al-Maqshad al-Arsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, cet. I, 1990, II/336-339.
[6]    Ibn ‘Abd al-Barr, at-Tamhid li Ibn ‘Abd al-Barr, ed. Mustafa ‘Alawi, Wizarah ‘Umum al-Auqaf, Maroko, 1387, V/115.
[7]    Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bâri fî Syarh Shahîh al-Bukhârî, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1379, XIII/316.
[8]    Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, Abu al-Ala, Tuhfah al-Ahwadzi, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t., VI/360.

Sumber : Drs. Hafidz Abdurrahman, Syabab Hizbut Tahrir Indonesia.