Sebelum Pohon Gharqad Melindungi Yahudi, Penguasa Muslim Lebih Dahulu (dan Telah Lama) Menjadi “Pohon Gharqad”

Tanpa perlu analisis yang mendalam, kita sudah dapat mengagak dengan cukup mudah apa yang terhasil daripada Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Ryadh pada Sabtu lepas (11/11/2023). Apakah yang kita harapkan daripada para penguasa yang khianat apabila mereka bersidang, jika hasilnya bukan merupakan sebuah pengkhianatan? Apabila antara para penguasa yang hadir itu sudah terkenal menzalimi rakyatnya, malah ada yang sudah membunuh ribuan rakyatnya sendiri, maka apakah kita mengharapkan mereka akan mempedulikan nasib umat Islam di Palestin, yang nyata-nyata bukan rakyat mereka?

Perdana Menteri Malaysia yang turut hadir dalam persidangan khianat tersebut mencadangkan antara lain agar dilakukan gencatan senjata segera di Palestin, yang turut menjadi cadangan ketua-ketua negara lainnya. Di saat para penguasa Muslim sepatutnya menghantar tentera bagi membenamkan Yahudi dan melenyapkan entiti haram Yahudi, alih-alih beliau mencadangkan gencatan senjata, satu cadangan yang bukan sahaja tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memberi ruang kepada entiti Yahudi untuk berehat sekejap untuk mengisi peluru-peluru dan bom-bom baru bagi meneruskan pembantaian mereka ke atas Gaza!

Selain itu, Perdana Menteri Malaysia menegaskan kepada OIC mengenai pendirian beliau (yang sama sahaja sebagaimana pendirian Perdana Menteri Malaysia sebelum-sebelum ini) iaitu penyelesaian dua-negara untuk Palestin dan entiti Yahudi, satu pendirian yang diredhai oleh Amerika dan Yahudi secara pasti! Sungguh, betapa khianatnya pendirian ini! Kami ingin bertanya – adakah terdapat umat manusia mana pun di atas muka bumi ini, yang sanggup menyerahkan tanah mereka kepada penjajah, yang bukan sahaja menjajah tanah mereka, tetapi telah merampas rumah-rumah mereka, mencederakan dan membunuh keluarga serta saudara-saudara mereka? Wujudkah bangsa seperti itu? Sudah tentu tidak akan ada bangsa, hatta yang paling bangsat di atas muka bumi ini sekali pun, yang akan melakukannya!

Setiap umat itu sudah pasti ada maruah dan kehormatannya, dan mereka akan mempertahankan maruah serta kehormatan mereka, dan tidak akan rela atau berdiam diri apabila tanah mereka dirampas dan keluarga mereka dibunuh. Maka apatah lagi kita sebagai umat Islam, yang telah dimuliakan dan ditinggikan kehormatannya oleh Allah melalui agama Islam, yang mana haram hukumnya untuk kita menyerahkan walau seinci pun tanah kita kepada musuh. Tidakkah anda belajar sejarah anda sendiri wahai Perdana Menteri Malaysia bahawa Tanah Melayu telah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepun dan British, lalu orang-orang Melayu bangkit untuk mempertahankan tanah air dan keluarga mereka dengan darah dan nyawa mereka pada setiap penjajahan? Pahlawan-pahlawan Melayu bertarung hingga ke titisan darah terakhir demi menghalau penjajah. Tidakkah anda tahu berkenaan sejarah ini?

Kami ingin bertanya anda wahai Perdana Menteri Malaysia! Apakah sekiranya kaum Yahudi La’natullah alaihim, atau lain-lain musuh Allah datang menjajah Malaysia, membunuh keluarga serta saudara-saudara anda, lalu apakah anda akan bersetuju untuk menyerahkan 90% tanah Malaysia kepada mereka?! Apakah Tanah Palestin Yang Diberkati itu bukan merupakan tanah anda sehingga anda sanggup menyerahkannya kepada Yahudi si perampas dan si pembunuh?! Bertakwalah anda kepada Allah wahai Perdana Menteri Malaysia!

Kami ingin katakan tanpa bertapis dan berkias bahawa para penguasa umat Islam yang bersetuju dengan penyelesaian dua-negara sudah tidak memiliki sedikit pun maruah dan kehormatan mereka! Betapa hinanya mereka! Sungguh, dengan bersetuju kepada penyelesaian dua-negara, pengkhianatan mereka kepada Tanah Palestin Yang Diberkati, kepada kaum Mukminin, kepada Allah dan Rasul-Nya, merupakan pengkhianatan yang tiada taranya!

Perdana Menteri Malaysia juga turut mencadangkan kepada OIC agar konflik Palestin diselesaikan melalui undang-undang dan mahkamah antarabangsa. Betapa tak masuk akalnya cadangan ini! Sejak bilakah entiti haram Yahudi itu mengiktiraf dan menghormati undang-undang antarabangsa?! Dan tidakkah anda tahu wahai Perdana Menteri Malaysia bahawa kaum Yahudi La’natullah alaihim itu tidak pernah mengerti apa-apa bahasa kecuali bahasa perang?! Tidakkah anda tahu bahawa undang-undang dan mahkamah antarabangsa itu “dikawal” oleh Amerika yang merupakan pendukung dan penjaga entiti Yahudi selama ini?!

Apakah tidak ada penyelesaian untuk Palestin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga anda perlu mencari dan mengharapkan undang-undang dan mahkamah antarabangsa yang berhukum dengan hukum kufur, untuk menyelesaikan masalah Palestin? Apakah tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana cara untuk kita “menghukum” penjenayah yang telah merampas tanah kita dan membunuh saudara-saudara kita? Sungguh, masalah Palestin bukan tiada penyelesaiannya, tetapi para penguasa umat Islam telah mengambil langkah pengkhianatan demi pengkhianatan, bukannya langkah penyelesaian! Atas dasar itulah entiti Yahudi tetap wujud, malah tidak terusik sedikit pun.

Itulah hasil yang sudah biasa kita lihat daripada Sidang Kemuncak OIC, Persidangan Liga Arab, atau persidangan apa sekali pun yang dianjurkan oleh para penguasa Muslim. Benarlah kata-kata seorang ulama tersohor suatu waktu dahulu, bahawa sesungguhnya “Israel” itu merupakan bayangan rejim-rejim Arab, apabila rejim-rejim itu lenyap, maka akan lenyaplah pula bayangannya. Lebih buruk, kini “Israel” sudah menjadi bayangan rejim penguasa Muslim seluruh dunia samada Arab atau bukan! Sesungguhnya kaum Yahudi itu tidak akan dapat melakukan segala kekejaman mereka ke atas Palestin, jika bukan kerana para penguasa khianat ini. Sungguh, sebelum pohon Gharqad berdiam diri dengan melindungi Yahudi suatu hari nanti, para penguasa kaum Muslimin ternyata lebih dahulu (dan sejak dahulu) menjadi “pohon Gharqad”, dengan melindungi Yahudi daripada dibunuh oleh tentera kaum Muslimin!

Wahai kaum Muslimin!

Setelah melihat lebih 10,000 kematian dan 30,000 cedera akibat kejahatan Yahudi, para penguasa kalian tetap menjadi penonton dan penghitung, dan mereka semakin menjadi pakar di bidang retorik! Sesungguhnya para penguasa kalian sudah tidak lagi mempedulikan nyawa dan darah saudara mereka sendiri di Palestin. Ternyata, bukan sahaja perkataan “jihad” yang sudah terhapus daripada kamus hidup mereka, bahkan perkataan “perikemanusiaan” pun sebenarnya sudah terhapus! Segala muhasabah dan peringatan yang diberikan kepada mereka hanya seperti mencurah air ke daun keladi. Satu-satunya harapan yang tinggal kini hanyalah dengan berdirinya Khilafah, yang akan “menghukum” Yahudi dengan hukuman Al-Quran! Maka, ayuhlah bersama kami, berganding bahu dalam usaha mendirikan semula Khilafah.

Wahai tentera kaum Muslimin!

Sampai bilakah kalian akan terus mendukung dan mentaati para penguasa kalian yang sudah terbukti mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukminin? Jika masih ada secebis keikhlasan, keberanian dan semangat jihad dalam diri kalian, maka kami menyeru kalian agar memberi Nusrah (pertolongan) kepada Hizbut Tahrir agar kami dapat mendirikan Khilafah dan membaiah seorang Khalifah yang bertakwa, yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata-mata, yang akan menggerakkan kalian ke Palestin segera, yang mana kemuliaan dunia dan akhirat sedang menanti kalian di sana.

Pejabat Media Hizbut Tahrir Malaysia

Selasa, 01 Jumadil Awwal 1445 H
14/11/2023 M
Ruj: HTM 1445 / 05


Press Release

Before the Gharqad Trees Protect the Jews, the Muslim Rulers already are (and had long been) the “Gharqad Trees”

Without the need for in-depth analysis, we can easily guess what the results of the Extraordinary Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in Riyadh last Saturday (11/11/2023) would be. What can we expect from the treacherous rulers when they meet, if not treachery after treachery? If amongst the leaders present, a few are well-known for oppressing their own people, even killing thousands of their own people, then do we expect them to be concerned with the plight of Muslims in Palestine, who are not their subjects?

The Prime Minister of Malaysia, who was also there at this treacherous summit, suggested inter alia that an immediate ceasefire be instituted in Palestine, which was also the suggestion of the heads of other states. At a time when Muslim leaders are supposed to send armies to bury the Jews and eliminate the illegal Jewish entity, he proposed a cease-fire instead, a proposal that will never solve the problem, but instead would give the Jewish entity a short break to fill up their new ammunition and bombs, before continuing their massacre!

In addition, the Prime Minister of Malaysia asserted his stand to the OIC (this stand is in fact the stand of previous Prime Ministers of Malaysia as well) about his agreement to the two-state solution for Palestine and the Jewish entity. This same stand pleases the United States and the Jews for sure! Indeed, how treacherous this stand is! We would like to ask – is there any nation on earth, who is willing to hand over their land to colonialists who have not only colonized their land, but have also seized their homes and injured and killed their families and brethren? Is there such nation? There will most definitely be no nation, not even the foulest nation on the surface of this earth that would do so!

Every nation has its dignity and honour, and they will defend their dignity and honour, and will never let or remain silent when their lands are usurped and their families are killed – what more the Muslim Ummah, who has been glorified and dignified by Allah with the religion of Islam and has been forbidden from handing over even an inch of our land to the enemy! Don’t you, O Prime Minister of Malaysia study your own history? The Malay Land had been colonized by the Portuguese, Dutch, Japanese and British and each time, the Malays rose up to defend their homeland and their families with their blood and soul! The heroes of the Malays fought to the end of their lives in order to oust the colonialists. Don’t you know about this history?

We want to ask you O Prime Minister of Malaysia! What if the Jews La’natullah alaihim or other enemies of Allah come to colonize Malaysia, kill your family and brethren, will you agree to hand over 90% of the Malaysian land to them?! Is the Blessed Land of Palestine then not your land that you agree to hand it over to the Jews, the usurper and the murderer?! Fear Allah O Prime Minister of Malaysia!

We want to say loud and clear that the Muslim rulers who agree to the two-state solution no longer have even an iota of dignity and honour! How dreadful they are! Indeed, by agreeing to the two-state solution, their betrayal to the Blessed Land of Palestine, to the Believers, to Allah (swt) and His Messenger (saw), is an incomparable betrayal!

The Prime Minister of Malaysia also proposed to the OIC that the conflict in Palestine be resolved through international laws and judicial institutions. Such an absurd proposal! Since when did the Jewish illegal entity recognize and respect the international law?! And don’t you know O Prime Minister of Malaysia, that the Jews La’natullah alaihim never understood any language except the language of war?! Don’t you know that international laws and its courts are “controlled” by America, which is the supporter and guardian of the Jewish entity all this while?!

Is there no solution for Palestine in Al-Quran and Al-Hadith, so much so that you need to resort to international laws and courts, which are Kufr in nature? Isn’t there in Al-Quran and Al-Hadith a solution for us to “punish” a criminal who had usurped our land and killed our brothers? Indeed, the conflict of Palestine is not without a solution, but the Muslim rulers have resorted to step-by-step betrayal, instead of resorting to its solution! That is why the Jewish entity continues to exist, intact!

This is the typical outcome of the OIC Summits, the Arab League Conferences, or whatever conferences held by the Muslim rulers. A famous scholar once truthfully said that “Israel” is actually a shadow of the Arab regimes, when those regimes disappear, then the shadow will also disappear. Worse, now “Israel” has become the shadow of the Muslim rulers all over the world be it Arab or non-Arab! The Jews would never be able to commit any atrocities on the people of Palestine, if it were not for these treacherous rulers. The fact is that, before the Gharqad trees remain silent and become the protector for the Jews in future, the Muslim rulers already are (and had long been) the “Gharqad trees”, protecting the Jews from being destroyed by the Muslim armies!

O Muslims!

After witnessing more than 10,000 dead and 30,000 injured due to the Jewish crime, the Muslim rulers continue as onlookers and have become rhetorical experts day by day! These rulers no longer care for the lives and blood of their brethren in Palestine. Apparently, not only the word “jihad” has disappeared from their dictionary, but also the word “humanity”!! All the reckoning and reminders given to them are just like pouring water on an impervious surface. The only hope we have left now is the re-establishment of the Khilafah (Caliphate), which will certainly “punish” the Jews with the punishment of the Quran! So, come and join our work to re-establish it O Muslims.

O Muslim Armies!

Until when are you going to continually submit to your rulers who have clearly betrayed Allah (swt), His Messenger (saw) and the Believers? Should there be a shred of sincerity, courage and spirit of jihad in you, then we call upon you to grant Nusrah (power and protection) to Hizb ut Tahrir so that we can establish a Khilafah and pledge our allegiance to a pious Khalifah (Caliph), who fears nothing but Allah (swt) alone, who will mobilize you to Palestine immediately, where the glory of the world and the Hereafter is waiting for you there.

Media Office of Hizb ut Tahrir

in Malaysia

Ref: HTM 1445 / 05
14/11/2023 CE
Tuesday, 30th Rabi’ II 1445 AH