Roadshow Muslimah Hizbut Tahrir Malaysia: Celik Syariah Cinta Khilafah

ROADSHOW MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR MALAYSIA

Tajuk: Celik Syariah Cinta Khilafah
Tarikh: 16 April 2016
Masa: 9 pagi-1.00 petang
Lokasi: AB Inn Hotel, Senai Commercial Park, Johor
Ahli Panel: 1. Ustazah Maryam (Ketua Lajnah Tsaqafiyah MHTM)
2. Ustazah Iman Farhana (Aktivis MHTM)

roadshowMHTM-celik-syariah-cinta-khilafah